Jak poprawnie sporządzić testament – wzór pdf

Testament wzór pdf - baner.

Testament możemy najprościej określić jako ostatnią wolę spadkodawcy na wypadek śmierci. Najczęściej zawiera się w nim informacje dotyczące sposobu rozporządzenia majątkiem testatora. W Polsce, co prawda działa dziedziczenie ustawowe, ale pewność co do wykonania ostatniej woli będziemy mieć jedynie po sporządzeniu aktu u notariusza. Dowiedz się, co powinien zawierać testament – wzór PDF, który znajdziesz w artykule, z pewnością odpowie na wiele pytań.

Jak napisać testament – wzór PDF

W Polsce testament można sporządzić na kilka sposobów. Można napisać testament własnoręczny, przekazać testament ustny, a nawet testament podróżny lub wojskowy. Każdy z nich jest wiążący, jednak tylko testament, który podpisaliśmy u notariusza, jest dokumentem o mocy urzędowej. Dlatego ten typ testamentu bardzo trudno podważyć. Zwłaszcza pod kątem zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu.

Załączony wzór testamentu wskazuje najważniejsze elementy, które ten powinien posiadać. Niestety nie ma jednego uniwersalnego wzoru, ze względu na bardzo indywidualny charakter tego dokumentu. Jednak jest kilka elementów, które powinien posiadać każdy testament. Na wstępie podczas sporządzania testamentu, notariusz powinien potwierdzić tożsamość testatora, poprzez sprawdzenie jego dokumentu tożsamości. Ta część zostaje ujęta na początku aktu notarialnego.

Testament wzór PDF.

W kolejnej części woli spadkodawca wymienia osoby, które chcą, aby po nim dziedziczyły z podaniem imion rodziców oraz nr PESEL. Im dane będą bardziej szczegółowe, tym istnieje mniejsza szansa na jego podważenie. Dodatkowo w testamencie warto zaznaczyć, czy w razie nieprzyjęcia spadku przez pierwszą wskazaną osobę, chcemy powołać do niego kogoś innego. W takim przypadku również podajemy dane tej osoby i zapisujemy je w akcie prawnym u przedstawiciela kancelarii.

W dalszej części można podać kolejne osoby, które po nas dziedziczą oraz określić dokładnie co przypada im w spadku. Ponadto w testamencie notarialnym możemy zawrzeć dyspozycje nie tylko materialne, ale także wolę co do wychowywania małoletnich dzieci i wskazać w nim potencjalnych opiekunów.

Na akcie notarialnym dotyczącym testamentu notariusz powinien zaznaczyć, czy dokument będzie dodany do Notarialnego Rejestru Testamentów. Notariusz powinien również dodać na dokumencie, że spadkodawca został pouczony o obowiązujących przepisach prawnych i wiążącymi się z tym konsekwencjami.

ZOBACZ TESTAMENT – WZÓR PDF!

Notarialny Rejestr Testamentów

Bez względu na to, czy sporządzimy testament notarialnie, czy też odręcznie i będziemy go przechowywać w kancelarii notarialnej, to mamy prawo zgłosić go do Notarialnego Rejestru Testamentów. Wpis do takiego rejestru daje możliwość spadkobiercom znalezienia kancelarii notarialnej, w której spisano i przechowuje się testament.

Dzięki wpisowi do NRT napisany przez spadkodawcę testament nie zgubi się i zostanie otworzony zaraz po jego śmierci. W innym przypadku odnalezienie testamentu mogłoby być kłopotliwe, tak samo, jak dowiedzenie się przez notariusza o śmierci testatora. Warto przy tym dodać, że wpisanie testamentu do NRT jest bezpłatne.

Sporządzenie testamentu własnoręcznego – kiedy będzie ważne?

Sporządzenie woli spadkodawcy w formie aktu powstałego u notariusza, nie jest jedyną dostępną opcją. Treści testamentu można również spisać pismem ręcznym. Taki testament również ma moc prawną, postrzega się go jednak jako dokument prywatny, a nie o mocy urzędowej. Z tego też powodu, w razie niezadowolenia spadkobierców, mogą oni podważyć jego ważność, powołując się, np. na brak zdolności testatora do spisania woli.

Niemniej swój testament można napisać w domu bez udziału przedstawiciela kancelarii prawnej. Ważne jest jednak, aby posiadał wszystkie elementy wymagane prawem. Testament sporządzony powinien być własnoręcznie i opieczętowany datą. Powinien też zostać podpisany pismem spadkodawcy. Nie wystarczy więc napisanie tekstu testamentu na komputerze i wydrukowanie go, a następnie podpisanie. Całe pismo należy sporządzić własnoręcznie, pod rygorem nieważności.

Brak daty na testamencie, nie będzie jednak zawsze oznaczać jego nieważności. Jeżeli nie ma wątpliwości co do zdolności testatora lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów, będzie można go zrealizować.

Spisywanie testamentu - notariusz.

Kiedy testament może być nieważny?

Bardzo rzadko zdarza się, że testament u notariusza jest nieważny i są to raczej odosobnione przypadki. Przyczyną nieważności testamentu mogą być błędy merytoryczne ze strony przedstawiciela kancelarii lub kiedy pismo sporządziła osoba nieuprawniona, np. osoba wydalona z Izby Notarialnej.

Nieco częściej zdarza się, że testament sporządzony własnoręcznie bywa nieważny. Najczęściej przyczyną tego są niedopatrzenia formalne, np. brak podpisu lub tekst testamentu napisany na komputerze. Nieco rzadziej zdarza się, że jest on podważony przez najbliższych i staje się dokumentem niewiążącym poprzez orzeczenie sądu. W przypadku kiedy testament zostaje uznany za nieważny, moc zyskuje ostatni napisany dokument przez testatora, lub jeżeli takiego nie ma, to zachodzi dziedziczenie ustawowe.